info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โคกสี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 122
account_box กองช่าง
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-199773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-199773
(นายนที คัตถาวร)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นายนที คัตถาวร)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 042-199773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 042-199773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

โทร : 042-199773
(ว่าง)
ผุ้ช่ายนายช่างโยธา
(ว่าง)
ผุ้ช่ายนายช่างโยธา
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ