ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box กองช่าง
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-199773
(นายนที คัตถาวร)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 042-199773
(ว่าง)
ผุ้ช่ายนายช่างโยธา
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773