องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box ฝ่ายสภา
(นายนิยม คนครอง)
ประธาน สภา อบต.โคกสี
โทร : 081-0523677
(นายสุนทร จันทร์ไตรัต)
รองประธานสภา อบต.โคกสี
โทร : 080-0011697
(นายสมจิตร วงศาไชย)
เลขาสภา อบต.โคกสี
โทร : 064-2497206
(นายสมัย เชื้อสาทุม)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓
โทร : 061-0518259
(นายอำพร วังทะพันธ์)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔
โทร : 084-7869471
(นายวรรณชัย ชุมปลา)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖
โทร : 063-8388229
(นายนาลอน เสนาคำ)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗
โทร : 092-4598310