info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โคกสี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23
account_box กองคลัง
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นางสาวดวงจันทร์ มูลเมือง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นางสาวดวงจันทร์ มูลเมือง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน

โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

โทร : 042-199773
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 042-199773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-199773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร : 042-199773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-199773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 042-199773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-199773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร : 042-199773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
(นางสาวภาวรินทร์ จันทร์ไตรัต)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นางสาวภาวรินทร์ จันทร์ไตรัต)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ