info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โคกสี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
(ว่าง)
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
(ว่าง)
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
account_box ฝ่ายสภา
(ว่าง)
ประธาน สภา อบต.โคกสี
(ว่าง)
ประธาน สภา อบต.โคกสี
(ว่าง)
รองประธานสภา อบต.โคกสี
(ว่าง)
รองประธานสภา อบต.โคกสี
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๑
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๑
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๒
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๒
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๕
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๕
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199773
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199773
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199773
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 042-199773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-199773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร : 042-199773
account_box สำนักปลัด
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร : 042-199773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร : 042-199773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 042-199773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 042-199773
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-199773
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-199773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 042-199773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 042-199773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 042-199773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 042-199773
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-199773
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-199773
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(นางสาวพรพิมล ปู่บุตรชา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นางสาวพรพิมล ปู่บุตรชา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
account_box กองคลัง
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นางสาวดวงจันทร์ มูลเมือง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นางสาวดวงจันทร์ มูลเมือง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน

โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

โทร : 042-199773
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 042-199773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-199773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร : 042-199773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-199773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 042-199773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-199773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร : 042-199773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
(นางสาวภาวรินทร์ จันทร์ไตรัต)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นางสาวภาวรินทร์ จันทร์ไตรัต)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
account_box กองช่าง
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-199773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-199773
(นายนที คัตถาวร)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นายนที คัตถาวร)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 042-199773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 042-199773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

โทร : 042-199773
(ว่าง)
ผุ้ช่ายนายช่างโยธา
(ว่าง)
ผุ้ช่ายนายช่างโยธา
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 042-199773
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู
โทร : 086-1237209
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู

โทร : 086-1237209
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู
โทร : 063-8043642
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู

โทร : 063-8043642
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู
โทร : 084-7937377
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู

โทร : 084-7937377
(นางราตรี สังชาดี)
ครู
โทร : 092-5378255
(นางราตรี สังชาดี)
ครู

โทร : 092-5378255
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 062-1960244
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร : 062-1960244
(นางสาววาสนา พ่อโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร : 091-3621120
(นางสาววาสนา พ่อโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

โทร : 091-3621120
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 042-199773
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ