info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โคกสี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3 แห่ง กรณีพิเศษ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง งดการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษาตำบลโคกสี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3 แห่ง กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3 แห่ง กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3 แห่ง กรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3 แห่ง กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง แจ้งงดการจัดโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่องแจ้งงดการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่องแจ้งเลื่อนการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
1 - 20 (ทั้งหมด 115 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ