ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม